گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1110
تاریخ ثبت 1439/02/15
رابطه نامشروع

پسر و دختری با هم دوست بوده و در همین دوران با هم رابطه جنسی داشته اند بطوریکه دختر دیگر باکره نیست، تکلیف این دوچیست؟ آیا میتوانند باهم ازدواج کنند یا بهم نامحرم هستند؟ کلاً تکلیف شرعیشان چیست؟ باتشکر
هوالعلیم
ازدواج شرعا اشکالی ندارد.