گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1117
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت استفاده از مبلمان و مسائل مربوط به زناشویی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
استفاده از مبلمان و تخت خواب و میز ناهار خوری در منزل اشکال دارد؟ دلیل خود را بفرمایید. لطفا منبعی را برای تحقیق بیشتر ذکر کنید.
در ضمن ارضاء شدن زن و شوهر بدون جماع به واسطه بازی کردن با آلات تناسلی هر یک اشکال دارد یا نه؟
هوالعلیم
1 شرعا اشکالی ندارد.
2 خیر اشکال ندارد.