گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1120
تاریخ ثبت 1439/02/15
جدا کردن حروف اسماء متبرکه با قیچی

جدا کردن حروف اسماء متبرکه با قیچی بی احترامی می باشد؟
هو العلیم
خیر.