گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1122
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم صله رحم با افراد بد حجاب

بسم اللَه الرحمن الرحیم. سلام علیکم، سؤال این حقیر در رابطه با رفت و آمد اشخاص بدحجاب به منزل می باشد. 1 آیا مراوده با این اشخاص حرام می باشد؟ ا2 گر دارای اعتقاد باشند و بی حجاب مطلق نباشند چطور ؟ 3 اگر این اشخاص از افراد درجه یک خانواده باشند چه حکمی می فرمائید؟ متشکرم.
هوالعلیم
اگر رفت و آمد باعث تمایل آنها به شرع و تکالیف شود خوبست.
اگر پدر و مادر باشند در هر حال نمی توان قطع رحم نمود.