گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1123
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت امر به معروف و نهی از منکر

با سلام خدمت استاد مکرم
چه موقع می توان امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ فرضا اگر بخواهیم با کسی در مورد حجابش تذکر بدهیم آیا این امر مستلزم نگاه به او و خطر وقوع در مفسده ای هر چند در نفس و درون نیست؟ اینجا توجه به حال نفس مهم است و یا فریضه نهی از منکر؟ اصولا با این منطق، بسیاری از موارد نهی از منکر و برخی موارد امر به معروف را باید ساقط شده دانست زیرا در بر دارنده مفسده ای احتمالی در درون و نفس است. این امر چه اندازه و تا کجا صحت دارد و می توان به آن اعتماد نمود؟
هوالعلیم
انسان میتواند بدون نگاه کردن هم امر به معروف کند. مضافاً بر اینکه نیاز نیست یک فرد خاصی به این امر اقدام کند.