گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1128
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفن

سلام اگر گوشه هایی از کفن خیس شود باز هم قابل استفاده است؟
هوالعلیم
بلی