گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1135
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده خصوصی از بیت المال

1 آیا شرعا جایز است مدیر از خودروی اداره برای ایاب و ذهاب استفاده کند؟ 2 استفاده از خودروی بیت المال برای رفتن به نماز جمعه حکمش چیست؟
هوالعلیم
1ـ بستگی به اختیاری است که به او داده شده است.
2ـ در صورت عدم اجازه جائز نیست.