گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1136
تاریخ ثبت 1439/02/15
بحث شرعی استفاده از برق عمومی برای اعیاد و وفیات ائمه

با سلام آیا میتوان از برق عمومی برای چراغانی های مجالس شادی و عزای ائمه استفاده کرد؟ امری که از منظر عوام به برق آقای خمینی معروف شده است و از بالای تیر چراغ برق و بدون مجوز قانونی استفاده میشود. با تشکر فراوان
هوالعلیم
باید با اجازه دولت باشد.