گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1142
تاریخ ثبت 1439/02/15
جهاد در اسلام

تشکر از سایت مفید شما.
می خواستم در گروه جهاد سؤال مطرح نمایم که این گروه در گروه های شما نبود .
حکم جهاد در جایگاهی که اسلام در آستانه تحریف به جهت حفظ حکومت است چگونه است ؟ در زمانی که اسلام ملعبه حکام است . آیا روایتی از پیامبر و ائمه در این خصوص وجود دارد ؟
هوالعلیم
این مسئله إن شاءاللَه درکتاب ارتداد در اسلام به قلم حقیر خواهد آمد. جهاد به معنای بسط وگسترش آئین اسلام مختص به امام معصوم علیه السلام یا فرد نائب و مجاز از طرف اوست و اما مسئله دفاع از کیان اسلام که در صورت هجوم دشمنان اختصاص به امام معصوم ندارد.