گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1144
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسرار مناسک حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
الف)اسرار طواف نساء بعد از طواف عمره مفرده یا طواف حج تمتع چیست؟ب)چرا به نام طواف نساء نامیده شده است؟
اسرار خروج از مکه در حج تمتع و وقوف در عرفات چیست؟(به خصوص از ظهر روز نهم تا غروب . چرا صبح آن روز وارد نشده است؟)
اسرار وقوف در مشعر از اذان صبح روز عید قربان تا طلوع آفتاب چیست؟(چرا قبل و بعد از آن نه)
اسرار وقوف در منی چیست؟
چرا باید اول رمی جمره ی عقبه در روز عید قربان صورت گیرد؟
اسرار قربانی کردن آن هم در روز عید قربان چیست؟با تشکر.
هوالعلیم
پاسخ سؤالها خواهد آمد.