گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1146
تاریخ ثبت 1439/02/15
ثبت نام حج با پول شراکت

سلام شغل پدرم عشاير كوچ رو است و از چند سال پيش با برادرانش شريك بودند. كلا در هرموردي شريك بودند. درسال 82 بامادرشان ثبت نام حج كرده اند با پول همان شراكت ثبت نام حج كرده اند بعد از چند سال كه نوبتشان مي شود دو تا از برادران از آنها جدا مي شوند و دو برادر (با پدرم) ديگر به همراه مادر و دو خواهر مجرد ديگر شريك هستند و همان سال مادرشان به رحمت خدا مي رود و نايب مي گيرند به جاي مادر برود. حالا كه امسال پدرم مي خواهد برود چند تا سؤال آيا با همان فيش كه چند سال پيش به نام و با پول شراكت خريده چه حكمي دارد؟ اينكه شراكت هستند چكار بايد انجام دهد ؟ بايد اموالش راجدا كند ؟
هوالعلیم
اگر آن فیش را از پول خود خریده اند در ملکیّت ایشان می باشد و اگر مشترک با مال مادر خریده اند سهم ایشان را باید به ورثه بدهند.