گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1148
تاریخ ثبت 1439/02/15
ثبت نام عمره با وام جعاله

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم ثبت نام عمره با وام جعاله از بانك به مبلغ 5000000 ريال با سود 14% و اقساط 198000ريال در30ماه جايز مي باشد ؟
هوالعیم
در صورتی که سود کمتر از میزان تورّم باشد اشکالی ندارد.