گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1149
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه اللَه
آیا به این دلیل که پدر و مادر به حج مشرف نشده اند و برای احترام به ایشان به حج نرویم صحیح است ؟ اگر خمس به گردن کسی باشد می تواند حج برود ؟ این سفر برای مخدرات چگونه واجب می شود در حالیکه درآمدی ندارد؟ و اگر نتواند همسرش را راضی کند آیا چیزی بر عهده زن هست یا نه ؟ از لطف و عنایت شما بسیار متشکرم خداوند خیرتان دهد
هوالعلیم.
1ـ حج مثل نماز، عبادت شخصی و تکلیف شخصی است ارتباطی به سایرین ندارد.
2ـ باید اوّل خمس را پرداخت نماید بعد برود.
3ـ اگر استطاعت نباشد واجب هم نیست.