گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1150
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در میقات غسل توبه و غسل احرام هر دو مستحب است یا فقط غسل احرام کافی است؟
سرّ غسل توبه یا احرام در میقات چیست؟
عمره دارای چه اسرار و معانی باطنی است؟
اسرار عرفانی کعبه چیست؟
اسرار نام های کعبه چیست؟
اسرار عرفانی احرام چیست؟
اسرار توقف در میقات چیست؟با تشکر.
هو العلیم
1ـ می توان یک غسل به دو نیت انجام داد.
2ـ چون انسان می خواهد بسوی حرم خدا حرکت و پرواز نماید و باید از گناهان و تعلقات به کثرات خارج شود.
سر زده داخل مشو میکده حمّام نیست
3ـ پاسخ سؤال به طور مشروح بعدا خواهد آمد.