گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1151
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
تراشیدن موی دختر بچه ی کوچک چه حکمی دارد؟
تراشیدن موی سر زن در غیر از مراسم حج تمتع و در حج تمتع چه حکمی دارد؟
در هنگام طواف واجب و مستحبی دست زدن(اختیاری یا خارج از اختیار) به حجر اسماعیل چه حکمی دارد؟
با توجه به کامل بودن نماز در مکه و مدینه، آیا نمازهای نافله را که دستور است در پنج نوبت خواند، باید به جا آورد؟
فلسفه ی اینکه حضرت رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله فرموده اند که بین منبر و قبر من روضه ای است از روضه های بهشتی، چیست؟
باتشکر.
هو العلیم
1ـ تراشیدن موی زن در غیر از حج تمتع و در اوقات عادی اشکالی ندارد.
2ـ نباید دست زد.
3ـ می توان نماز نافله را بجای آورد.
4ـ این مسئله روشن نشده است.