گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1152
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج بانوان با بچه شیرخوار

سلام علیکم، اگر بچه شیر خوار شیر مادر را نخورد و شیر خشک مصرف کند، آیا میتوان بچه را دیگری نگه داری کند و مادر به حج برود؟
هوالعلیم
خیر نمی تواند.