گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1155
تاریخ ثبت 1439/02/15
خريد فیش حج

سلام عليكم آيا خريد فيش حج به صورت آزاد اشكال شرعي دارد؟ تشرف به حج از چنين راهي صحيح است؟
هوالعلیم
در صورتی که فروشنده خود مستطیع باشد و حجّ بر او واجب شده باشد جائز نیست و در غیر اینصورت جائز است.