گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1156
تاریخ ثبت 1439/02/15
خرید وفروش فیش حج

خرید وفروش فیش حج عمره و تمتع به صورت آزاد چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
این سؤال را می توان به صور متعددی مطرح نمود.
1 شخص مستطیع می تواند فیش آزاد تهیه کند یا خیر؟
اگر فردی استطاعت انجام حج را پیدا کند باید در اولین فرصت به انجام آن اقدام نماید و اگر چنانچه ده ها میلیون هزینه دربر داشته باشد تأخیر آن به سال بعد شرعاً حرام است واگر در این فاصله فوت نماید او را در زمرۀ تارکین حج بیت اللَه بحساب می آورند.
2 برای فرد مستطیع آیا فروش فیش حج مباح است یا خیر؟
شخص مستطیع به هیچ عنوان نمی تواند حج خود را به تأخیر اندازد و اگر فیش حج واجب خود را فروخت آن پول حرام و استفاده از آن جائز نخواهد بود و اگر شخص مستطیع بداند که فروشنده خود واجب الحج می باشد جائز نیست که آن فیش را خریداری نماید.
3 در صورتیکه حجِّ فروشنده فیش واجب نباشد می تواند آنرا به دیگری واگذار نماید ولی اضافه بر مبلغ پرداخت شده نمی تواند اخذ نماید البته با احتساب تفاوت ارزش پولی.