گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1161
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرائط خروج از احرام

سلام عليكم
براي خارج شدن از احرام در عمره مفرده حلق بايد كرد يا تقصير ؟ كدام بهتر است؟
هوالعلیم
هرکدام انجام شود خوب است البته حلق بهتر است.