گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1164
تاریخ ثبت 1439/02/15
قربانی کفّارۀ حج

با سلام و تحیت لطفا بفرمایید، گوسفند کفّاره حج را می توان به همه اقربا توزیع کرد یا مصرف خاص دارد؟
هوالعلیم
باید به فقراء داد.