گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1168
تاریخ ثبت 1439/02/15
نیت حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم کسی که حج واجب رفته است و می خواهد برای چندمین بار برود بهتراست برای خودش برود یا به نیابت از اموات فامیل برود .کسی که پول حج رابه او هدیه داده باشند آیاحج او قبول است و دیگر بر او واجب نیست؟
هوالعلیم
1 اگر ثواب آن را به رسول اللَه هدیه کند به همه می رسد.
2 حج او به عنوان واجب پذیرفته می شود.