گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1169
تاریخ ثبت 1439/02/15
احرام عمره

باعرض سلام
اگر کسی در آخر ماه قمری مثلا رجب محرم شود و اعمل خود را در شعبان آنجام دهد عمره او متعلق به کدام ماه می باشد؟
هوالعلیم
متعلق به ماه رجب است.