گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1170
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام حج

سلام علیکم
1 نماز در مکه و مدینه تمام است یا شکسته ؟ 2 در عرفات و مشعر چطور؟ 3 پوشاندن بدن و سر و روی پا با پتو در هنگامی که هوا سرد است برای محرم آیا اشکال دارد؟ 4 کسی که در مکه مالی از او گم شده و یا سرقت می شود آیا معنای خاصی دارد؟ 5 حال حاجی و برخورد با حجاجی که از سایر مذاهب هستند و اهل ولایت نیستند باید چگونه باشد؟
هوالعلیم
1و2 در هر دو جا تمام است .در مشعر شکسته است ولی در شب عرفه برای کسی که بیش از ده روز در مکه بوده است تمام و ظهر روز بعد شکسته است و برای کسی که کمتر از ده روز در مکه بوده است شکسته است.
3 پوشاندن باید بدون دوخته باشد ولی سر را نباید پوشاند و اگر اضطرار باشد باید کفاره بدهد.
4 خیر
5 باید مثل برادران شیعه با رحمت وعطوفت برخورد شود.