گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1171
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام حج

سلام علیکم؛ 1 در این زمان شهر مکه با سرزمین عرفات تقریبا به هم متصل است و فاصله بین مکه و عرفات مسافت شرعی نیست آیا نماز در عرفات شکسته است؟
2 منا هم متصل به مکه است و جزو شهر مکه محسوب میشود و شما فرموده اید نماز در تمام شهر مکه تمام است؟
3 آیا نماز در مسجد کوفه تمام است یا شکسته؟ آیا فقط مسجد کوفه یا تمام شهر کوفه مانند مسجد سهله و مزار حضرت کمیل هم جزو کوفه است؟
4 آیا قبر حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام جزو مسجد کوفه است؟
هوالعلیم.
1ـ اگر پیش از رفتن به عرفات ده روز در مکه اقامت کند، شب اول ورود به عرفات نماز تمام است، ولی روز بعد باید ظهر و عصر را شکسته بخواند.
2ـ نماز در منی شکسته است. صرف اتّصال کافی نیست.
3ـ در مسجد کوفه و شهر کوفه نماز تمام است.
4ـ خیر، داخل مسجد کوفه نیست.