گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1173
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام طواف

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
فرموده اید محدوده ی طواف حتی الامکان بین حجر و مقام باشد در صورت ازدحام جمعیت اگر طواف مشکل بود میتواند محدوده وسیعتر باشد؟( جمعیت ما را ببرد یا خودمان خارج از مقام از اول ادامه دهیم؟)با توجه به اینکه اکثر مواقع حتی در شلوغترین حالت هم می شود در محدوده ی بین حجر و مقام طواف کرد ولی به علت ازدحام توجه انسان به توحید و اذکار کمتر می شود اما در محدوده ی خارج از حجر و مقام، توجه انسان بیشتر خواهد بود.در این حالت تکلیف ماچیست؟
در میقات و در مسیر کعبه تلبیه گفتن خانم ها به صورت دسته جمعی و شنیدن صدای آنان توسط مردان اشکال دارد یا خیر؟
اشکال دارد یا خیر؟
مردان در حال طواف، ادعیه ی وارده را دسته جمعی و یا انفرادی بلند خواندن اشکال دارد یا خیر؟(با توجه به اینکه صدای آنان برای دیگران ایجاد مزاحمت می نماید.)
با توجه به اینکه فرموده اید عرفات خارج از حرم است از طرفی فرموده اید همان شبی که به عرفات می آیید، نماز کامل است و در صورتی در شب اول نماز کامل است که قبل از آن 10 روز در مکه اقامت داشته باشد. با عنایت به توضیح فوق اگر عرفات جزء حرم نمی باشد، چرا باید نماز شب اول در عرفات را کامل خواند؟باتشکر.
ازدحام است می تواند از اول دائره طواف را گسترش دهد.
2ـ اشکال ندارد.
3ـ اشکال ندارد.
پس از شب اول نماز شکسته است.