گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1176
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت کفاره حج

سلام
کسی که در اعمال حج مرتکب کاری شده است که باید کفاره بدهد ولی مخارج او فقط به مقدار معمولی است و پول کفاره ندارد چه کار کند؟ آیا بعدا کفاره بدهد ؟کجا بدهد؟
هوالعلیم
پس از بازگشت از حج کفاره بدهد.