گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1177
تاریخ ثبت 1439/02/15
قصر و تمام نماز در سفر حج

بسم اللَه الرحمن الرحيم
1 بنابرنظرحضرتعالي درتمام مكه و مدينه بايد نماز را تمام خواند. چه مكه قديم و چه جديد. آيا عرفات جزو مكه است تا نماز را درآنجا تمام بخوانيم؟ 2 كسي كه مي داند بيشتر از ده روز در مكه خواهد ماند؛ در عرفات چگونه بخواند؟ 3 نماز در مني براي كسي كه در بين روز به مكه مراجعت دارد و دوباره به مني مي آيد آيا تمام است يا شكسته؟ 4 آيا در بيتوته شب در مني بايد از اول مغرب تا فردا صبح بيتوته داشته باشد يا مغرب تا نصف شب؟ و يا نصف شب تا صبح؟ 5 نماز در فرودگاه جده يا مدينه براي كسي كه قصد محرم شدن و ورود به مكه يا مدينه را دارد و نماز كسي كه مي خواهد به ايران برگردد تمام است يا شكسته؟6 اگر درهنگام ورود به مكه ماشين بدون سقف نباشد ؛ وظيفه محرم چيست؟ با درخواست دعا از شما؛ ممنون شما هستيم.
هو العلیم
1ـ بله می شود تمام خواند. عرفات خارج مکّه است و نماز شکسته است
2ـ شکسته است
3ـ تمام است
4ـ از نصف شب به بعد
5ـ شکسته است
6ـ اگر در شب باشد اشکالی ندارد .