گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1178
تاریخ ثبت 1439/02/15
سقوط حج با هدیه گرفتن فیش آن

سلام علکیم 1.پدر شوهرم فیش حج واجب من و همسرم را به عنوان هدیه دادند و البته جزو قباله ازدواج هم بوده است آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ 2.با وجود اینکه فیش ما هدیه است حج واجب از ما ساقط می شود؟
هوالعلیم
1 خیر
2 بلی ساقط می شود.