گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1179
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
فردی که هنوز از عالم ماده نگذشته در طواف چگونه باید در شوط های خود و ... به عوالم بالاتر توجه کند؟
اگر نماز احرام قبل از تلبیه فراموش شود، می شود بعد از محرم شدن آن را خواند؟
خواندن زیارت جامعه کبیره طبق دستور در روزهای جمعه (در ماههای رجب و شعبان و رمضان)در مکه اشکال دارد یا خیر؟
بهترین کار برای سالک در کدام یک از اعمال عبادی است؟
بیداری در بین الطلوعین یا بیداری در سحر کدام افضل است؟ برای کسی که طاقت یکی از آن دو را دارد.باتشکر.
هو العلیم
1ـ هر کس به اندازه فهم و درک خود.
2ـ اشکال ندارد.
3ـ اشکال ندارد.
4ـ قصد خود را برای خدا کند حال هر کاری می خواهد انجام دهد.
5ـ بین الطلوعین همان سحر است.