گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1182
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از crack برای استفاده از نرم افزار

بسم اللَه الرحمن الرحیم
شرکت هایی در ایران مجموعه ای از نرم افزار های تولید شده در کشورهای مختلف را جمع آوری کرده و در کنار هر نرم افزار یک برنامه قرار می دهند که با اجرای آن به نرم افزار اصلی نفوذ می شود و می توان از آن بدون محدودیت استفاده نمود .
با توجه به اینکه این عمل تولید انبوه دارد و در تمام کشور این مجموعه های نرم افزاری فروخته شده و در اختیار همگان قرار می گیرند و به امری عادی تبدیل شده است و "فرد خریدار بعد از خرید مخیّر به استفاده از برنامۀ نفوذ کننده است" این کار چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
کار صحیحی نیست.