گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1186
تاریخ ثبت 1439/02/15
بردن آبروی همکار

بنده چند سال پیش کارمند بودم یکی ازهمکاران مرد سریک تخلف اداری مجبور به استعفا شد اینجانب موضوع تخلف ایشان را در پاسخ به سؤال یکی دیگر از همکاران ناخواسته تآئید کردم. حال تکلیف بنده در رابطه با طلب حلالیت از آن همکار قدیمی مرد چیست؟ (باتوجه به اینکه بنده خانم هستم و از ایشان یک شماره دارم)
هوالعلیم
گر چه کار شما خلاف بوده است ولی بازگو کردن آن برای فرد متخلّف نیز خلافی دیگر است. از خداوند طلب بخشش کنید و مطلب را فراموش نمایید.