گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1187
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از تلفن محيط كار

سلام عليكم
اينجانب در محيط كار قبلي از تلفن محل كار براي امور شخصي استفاده نمودم با توجه به اينكه در حال حاضر دسترسي به صاحب كار خود ندارم و نمي دانم راضي بوده يا خير، چگونه دينم را ادا كنم؟
هوالعلیم
به میزان استفاده از طرف صاحب کار به فقیر صدقه بدهید.