گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1193
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از اموال شخصی کسی که خمس نمی پردازد

حكم تناول و استفاده از اموال شخصي كه يقيني است كه خود را موظف به پرداخت خمس نمي داند چيست؟ وظيفه مكلف در چنين مواردي چيست؟
هوالعلیم
باید خمس اموال مصرف شده را پرداخت نمود.