گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1194
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از مالی که مشکوک است خمس آن داده شده است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام.پدر بنده یک فردی است که واجبات را انجام میدهد و نسبتا هم پولدار است.چند سال قبل که مشرف به حج شد مقداری از خمس تعیین شده خود را پرداخت کرد.اما حقیر از مقدار باقی مانده که پرداخت شده یا نه اطلاعی ندارم.ایشان هر چند وقتی مقداری پول به بنده به عنوان کمک خرجی میدهند و همچنین من وقتی به منزل میایم از وسایل آنجا(غذا آب و...)استفاده میکنم.آیااموال پدرم واجب الخمس است؟وظیفه بنده در قبال مبلغی که ایشان میدهند و لوازمی که در منزل استفاده میکنم چیست؟با تشکر
هوالعلیم
شما به این مطلب کاری نداشته باشید واستفاده ازوسایل آنجا بلا مانع است.