گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1198
تاریخ ثبت 1439/02/15
آيا هديه شوهر به زن خمس دارد؟

آيا هديه شوهر به زن خمس دارد؟
هوالعلیم
اگر در حد عرف باشد خیر و اگر زیاد باید بدهد.