گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1200
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا به پول بازخرید کارمندان خمس تعلق می گیرد؟

سلام عليکم
1 اگر فردي چند سال در ادارات دولتي کارکرده و طبق شرايط اعلام شده دولت به ازاي هرسال خدمت خود را بازخريد نمايد آيا به پول دريافت شده از بابت بازخريدي خمس تعلق مي گيرد ؟ با توجه به اينکه تقاضاي بازخريدي فرد بدليل نياز مالي و پرداخت قروض مي باشد .(البته قسمتي از پول صرف اداي دين مي باشد و مابقي جهت ايجاد شغلي ديگر براي گذران زندگي مصرف خواهد شد)
2 در صورت تعلق گرفتن خمس آيا ابتدا قرض را بايد پرداخت کند و به مابقي خمس تعلق مي گيرد يا به کل پول دريافتي خمس تعلق مي گيرد؟
هوالعلیم
1 بلی
2 باید قرض را پرداخت نماید.