گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1201
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا به پول رهن منزل خمس تعلّق می گیرد، تفسیر بیتی از عطار

1 آیا پول پیش که برای رهن منزل به صاحب خانه امانت میدهند برای مستأجر یا صاحب خانه خمس تعلق میگیرد؟ در چه صورت؟
2 آیا اگر حلال خواهی از کسی مستلزم یادآوری خاطرات تلخ گذشته و تحمل رنجهای زیاد و اقرار به گناه (مثلاً من فلان چیز را درباره تو گفتم یا درباره تو غیبت کردم) باشد میتوان به جای آن برای آن فرد دعا کرد یا برای وی نماز خواند یا در ثواب زیارت وی را شریک کرد یا ... که شاید حتی برای وی بهتر باشد؟
3 اگر کسی مثلا 800 هزار تومان قرض دارد و ماهی 200 هزار تومان میتواند برای پرداخت قرض کنار بگذارد (و باید قرض را یکجا بدهد) اگر وقتی مثلا پولش به 600 هزار تومان رسید و موعد پرداخت خمس آن رسید به آن پول خمس تعلق میگیرد.
4 در کتاب اسرار ملکوت جلد اول صفحه 312 در بیت «چو در سرّ عطا اخلاص او راست/ سه نان را هفده آیت خاص او راست» در اینجا منظور شیخ عطار از سه نان و هفده آیت و سرّ عطا چیست؟
هوالعلیم
1 خیر
2 اگر چنانچه فرد مذکور از جریان مطّلع نباشد نباید او را آگاه ساخت و اگر مطّلع باشد باید از او حلالیّت طلبید.
3 خیر تعلّق نمی گیرد البتّه در صورتی که قرض برای امر ضروری باشد و اگر برای امور کسبی و یا غیر ضروری زندگی باشد تعلّق می گیرد.
4 یعنی از آنجا که سرّ و باطن عطاء و بخشش آن حضرت اخلاص نهفته است برای بخشش به فقیر 17 آیه سورۀ هل أتی آمده است.