گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1202
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا به جهیزیه خمس تعلق می گیرد؟

آیا به اثاثیه ای که به عروس به عنوان جهیزیه داده می شود اگر یک سال بگذرد و فرد از وسایلی که جزء جهیزیه اش بوده استفاده نکند خمس تعلق می گیرد ؟
هوالعلیم
اگر اثاثیه جزء لوازم متعارف زندگی باشد خمس ندارد. گر چه در طول یکسال استفاده نشود.