گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1206
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا خمس و زکات اجباریست؟

آیا خمس و زکات در جامعه اسلامی اجباری است و چرا یک مسلمان باید اینگونه مالیات را بپردازد؟
هوالعلیم
حکم خدا که چرا ندارد!