گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1207
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا شهریه طلبگی خمس دارد؟

آیا شهریه طلبگی خمس دارد؟
هو العلیم
خیر