گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1208
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا مبلغ پس انداز حج خمس دارد؟

بسم اللَه الرحمن الرحيم
آيا پولي كه براي منبر و تبليغ به اهل علم داده مي شود خمس دارد؟
اگر پولي براي امري پس انداز شود مثل سفر حج يا كربلا يا امور ديگر كه لازمه اش گذشتن چند سال است خمس دارد؟
هوالعلیم
1 بلی
2 بلی