گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1213
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت خمس همسر توسط شوهر

بسمه تعالی
سلام
برای اینکه غذای شبهه ناک در تولد فرزند تاثیر نداشته باشد آیا می شود خمس غذاهایی را که همسر مثلا در خانه پدرش که اهل خمس نیستند استفاده می کند شوهر کنار بگذارد و سر سال خمسی خودش بدهد؟
هو العلیم
بلی