گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1216
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم پرداخت خمس به والدین در صورت ضرورت

اگر پدر و مادر انسان به پول نیاز شدید داشته باشند آیا می توان خمس مال را به آنها داد یا خیر؟ از توجه شما کمال تشکر را دارم. التماس دعا
هوالعلیم
خیر