گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1217
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خمس یارانه

آیا خمس به یارانه نیز تعلق میگیرد؟
هوالعلیم
اگر بیش از حدّ مصرف باشد بلی تعّلق می‌گیرد.