گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1220
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

آیا استفاده از هدیه و سوغاتی که بعضی از اقوام برای ما از مکه می آورند با علم به اینکه می دانیم آنها خمس نمی دهند چه حکمی دارد ، آیا می شود با آنها نماز خواند.
هو العالم
چنانچه خمس آنرا پرداخت نمایید اشکالی ندارد.