گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1224
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

بإسلام. مغازه اي دارم كه در سال٨١ خر يداري نمودم ايا به نرخ روز خمسش پرداخت شود يا خير به نرخ خريد ان روز؟. ؟(در ضمن هيچ خمسي تا به أمروز نداده ام)
هوالعلیم
به نرخ روز