گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1234
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس پول رهن

سلام علیکم و رحمةاللَه
1) آیا مبلغ رهنی که مستأجر به صورت یکساله می پردازد، مالک باید خمس آنرا پرداخت کند؟
2) اگر این مبلغ با سکونت مستأجر چند سال در دست مالک باشد چطور؟
3) اگر این مبلغ در بانک سرمایه گذاری شود یا خود مالک با آن کار اقتصادی کند چگونه است؟
4) مبلغی که مالک جهت بازپرداخت رهن مستأجر کنار میگذارد تا سر موعد پرداخت کند خمس دارد؟
5) مبلغی که برای پرداخت سایر قرضها کنار گذاشته شود و سال بر آن بگذرد چطور؟
هوالعلیم
1
خیر
2
خیر
3
به سود آن خمس تعلّق می گیرد.
4
خیر
5
آری خمس دارد.