گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1235
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس جهیزیّه و هدیه و بازخرید و حقوق بازنشستگی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
لطفا نظر مبارکتان را در مورد خمس موارد زیر مرقوم فرمائید :
1 هدیه و جایزه اگر از مخارج سال زیاد بیاید؟ 2 سرمایه کار 3 حداقل سرمایه که با دادن خمس نتواند با بقیه آن کار کند.
4 جهیزیه دختر (اگر نتواند یک دفعه تهیه کند) 5 پول جهزیه دختر 6 پس انداز جهت ازدواج 7 پس انداز جهت تهیه مسکن
8 پولی که بابت رهن خانه داده شده است 9 مهریه زن 1 0 وسایل منزل که رفع نیاز شده 11 باقیمانده آذوقه سال
12 پولی که قرض گرفته و سر سال در دست اوست و هنوز بدهکار است. 13 افزایش قیمت اموال غیر سرمایه ای در هنگام فروش مانند : ارث و مالی که خمس ندارد یا مالی که خمسش را داده است. 14 ارث اگر میّت خمس بدهکار است. 15 کفن و دفن (بعد از یک سال)
16 فیش حج (بعد از یک سال) 17 بازخرید (بعد از یک سال) 18 حقوق باز نشستگی (بعد از یک سال)
هوالعلیم
1 در صورت معتنابه بودن خمس دارد.
2و 3 خمس دارد امّا اگر نتواند با بقیّه کار کند می تواند کم کم بپردازد.
4 و 5 و 6 و 7 جهیزیّه در این صورت خمس ندارد. و همینطور جهت ازدواج و مسکن در صورتی که بیش از دو سال نباشد.
8 و 9 رهن خمس ندارد. و مهریّه اگر زیاد نباشد.
12 در صورت قرض خمس ندارد.
14 باید خمس ارث داده شود.
15 کفن و دفن اگر بطور معمولی باشد خمس ندارد.
17 و 18 حقوق بازنشستگی و بازخرید خمس دارد.