گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1243
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس مازاد اموال

اگر شخصی ملکی داشته و چندین مدت از آن اسنفاده می کرده و بعد از آن به مدت چند سال آن را به اجاره داده و حالا آن را فروخته ضمنا این منزل دوم ایشان است آیا به پولی که از بابت فروش این منزل بدست آورده خمس تعلق می گیرید یا خیر؟
هوالعلیم
بلی