گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1244
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس مال

بسمه تعالي
با عرض سلام .
اگر يك تاريخ جهت پرداخت خمس مشخص شود و پيش از شروع آن مقداري مواد غذايي مثلا چندين كيلو برنج تهيه شود كه بخش عمده آن جهت زمان پس از موعد پرداخت خمس باشد آيا خمس به آن تعلق مي گيرد به طوريكه مدت مصرف به يك سال نرسد؟
هوالعلیم
خیر.